North Star 1-7 Savannah (1)North Star 1-7 Savannah (2)North Star 1-7 Savannah (3)North Star 1-7 Savannah (4)North Star 1-7 Savannah (5)North Star 1-7 Savannah (6)North Star 1-7 Savannah (7)North Star 1-7 Savannah (8)North Star 1-7 Savannah (9)North Star 1-7 Savannah (10)North Star 1-7 Savannah (11)North Star 1-7 Savannah (12)North Star 1-7 Savannah (13)North Star 1-7 Savannah (14)North Star 1-7 Savannah (15)North Star 1-7 Savannah (16)North Star 1-7 Savannah (17)North Star 1-7 Savannah (18)North Star 1-7 Savannah (19)North Star 1-7 Savannah (20)